Yawara-Ryu

 

 

 

 

 

GOSHIN-JITSU-NO-KATA

 

 

 

 

1. RYOTE-DORI

8. NANAME-UCHI

15. NANAME-TSUKI

 

 

2. HIDARI-ERI-DORI

9. AGO-TSUKI

16. FURI-AGE

 

 

3. MIGI-ERI-DORI

10. GANMEN-TSUKI

17. FURI-OTOSHI

 

 

4. KATA-UDE-DORI

11. MAE-GERI

18. MOROTE TSUKI

 

 

5. USHIRO-ERI-DORI

12. YOKO-GERI

19. SHOMEN-TSUKI

 

 

6. USHIRO-JIME

13. TSUKKAKE

20. KOSHI-GAMAE

 

 

7. KAKAE-DORI

14. CHOKU-TSUKI

21. HAIMEN-TSUKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Yawara-Ryu